Registrujte se pro zobrazení velkoobchodních cen Registrace

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti PVSHOP s.r.o.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti PVSHOP s.r.o., IČO: 05119171 (dále jen „my“ nebo „Společnost“), v souvislosti podnikáním Společnosti v oblasti prodejů energetických zařízení a jiného obdobného zboží, a to zejména pokud jde o zpracování osobních údajů zákazníků při uzavírání a plnění smluv prostřednictvím našeho e-shopu na webových stránkách https://www.pvshop.cz/ („Webové stránky“), pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů našich Webových stránek, ale rovněž i pokud jde o zpracování osobních údajů jiných osob, se kterými vstupujeme do smluvního vztahu (např. naši dodavatelé).

1.2  Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), podrobně informovat o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje.

1.3  Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na zákazníky, fyzické osoby, poskytující Společnosti osobní údaje a v přiměřeném rozsahu též na zákazníky potenciální či budoucí, jakož i na zákazníky bývalé. Vedle toho se mohou informace zde obsažené uplatnit též na zpracování osobních údajů dalších osob, například dodavatelů nebo souvisí-li zpracování jejich osobních údajů se vztahem mezi Společností a zákazníkem. Webové stránky jsou určeny pro osoby, které dovršili 18 let věku a jsou svéprávné k uzavření smlouvy s naší společností. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

 

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1 Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

(a)  osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;

(b)  shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

(c)  rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;

(d)  jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

(e)  osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;

(f)  zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických

nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

3.1  Správcem osobních údajů je Společnost, tj. PVSHOP s.r.o., se sídlem Na pěšině 1167/11, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČO 17551226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 258627.

3.2  Jakožto správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. Budete-li mít jakékoliv dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit v sídle Společnosti, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@pvshop.cz.

 

4. ZDROJE A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1  Vaše osobní údaje získáváme (můžeme získávat) zejména:

(a)  od Vás na základě Vaší žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy (například prostřednictvím Webových stránek nebo vrámci přímé osobní či elektronické komunikace s naší Společností), v případě kontaktu prostřednictvím Webových stránek, nebo při jiné osobní, telefonické, e-mailové a písemné komunikaci;

(b)  od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;

(c)  z veřejně dostupných zdrojů, zejména z internetu, pokud údaje sami zveřejníte; z veřejných rejstříků, zejména z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku, případně též z dlužnických registrů.

(d)  z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s plněním smluv, včetně údajů získaných prostřednictvím Webových stránek.

4.2  Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění dále uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména:

(a)  identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice, město, PSČ), e-mail, telefonní číslo,

(b)  údaje pro potřeby provádění plateb: zejména číslo bankovního účtu, případně číslo platební karty,

(c)  údaje o vzájemném smluvní vztahu či o vzájemné komunikaci: například kupní cena zboží či služeb, doba uzavření smlouvy, reklamace, plnění vzájemných práv a povinností ze smlouvy apod.;

(d)  přihlašovací údaje v případě uživatelů Webových stránek a jiné údaje o využívání jejich uživatelského účtu;

(e)  další různé osobní údaje dobrovolně sdělené Společnosti, například vrámci kontaktního formuláře a v rámci vzájemné komunikace.

 

5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

5.1  Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme primárně pro účely uzavření a plnění smlouvy. K uzavírání smluv může docházet prostřednictvím e-shopu na Webových stránkách, ale i mimo něj. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

Tento účel zahrnuje též veškeré zpracování osobních údajů související s jednáním o uzavření smlouvy, plnění vzájemných práv a povinností během doby trvání smlouvy, včetně zodpovídání Vašich dotazů, případné též jednání související s ukončením smlouvy.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely plnění smluv ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

Pro účely plnění smlouvy můžeme zpracovávat v podstatě veškeré osobní údaje uvedené v článku 4.2. Z podstaty věci však například nebudou využívány údaje získané prostřednictvím Webových stránek, pokud byla smlouva uzavřena jiným způsobem.

5.2  Plnění zákonných povinností

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely plnění našich zákonných povinností, zejména pokud jde o plnění povinností týkajících se vedení účetnictví, daní a archivnictví. Právním základem je nezbytnost pro plnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení.

5.3  Ochrana oprávněných zájmů Společnosti

Vaše údaje mohou být zpracovávány též pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. Takto můžeme zpracovávat osobní údaje bez Vašeho souhlasu též, pokud oprávněné zájmy naší Společnosti převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami na ochranu soukromí a osobních údajů.Jedná se o následující oprávnění zájmy společnosti.

(a) hodnocení bonity, vymáhání pohledávek a obhajoba právních nároků Společnosti;

(b) zasílání obchodních sdělení (marketingové účely) stávajícím zákazníkům či obchodním partnerům s nabídkou obdobných produktů či služeb; 

(c)  vyřizování vzájemné komunikace zadané prostřednictvím webových stránek či jiných komunikačních kanálů;
 

(d)  vnitřní administrativní účely Společnosti, provádění analýz, reporting, vyhodnocování rizik, sledování spokojenosti, optimalizace a zvyšování     kvality poskytovaných služeb apod.

(e) zálohování dat z našich serverů a logování veškerých aktivit pro potřeby analýzy problémů a zabezpečení;

(f) zajištění řádného provozu Webových stránek, včetně využívání nezbytných cookies.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

Pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti můžeme zpracovávat veškeré osobní údaje uvedené v článku 4.2, vždy však pouze nezbytný rozsah pro konkrétní oprávněný zájem naší Společnosti.

 

5.4 Souhlas

 

Ve specifických případech zpracovává Společnost osobní údaje pro účely, kdy jí nesvědčí žádný z výše uvedených právních základů. V takových případech je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, kdy je subjekt údajů zároveň poučen o účelech takového zpracování a o možnosti svůj (dobrovolně udělený) souhlas odvolat.

Může se jednat zejména o nabídku produktů a služeb (marketingové účely), pokud nejste stávajícím zákazníkem, nebo o případ, kdy využíváme jiné než nezbytné cookies (např. analytické či marketingové) a kdy jste požádán o souhlas s jejich používáním.

Obdobně můžeme Vaši e-mailovou adresu po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter s obchodním sdělením, ve kterém bychom Vás rádi informovali o službách, produktech, projektech, nabízených smlouvách a událostech Společnosti, a to po dobu 3 let od udělení Vašeho souhlasu. Souhlas lze udělit prostřednictvím našich Webových stránek, e-mailem nebo písemně. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout (odvolat souhlas) a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Právním základem je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

 

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 

6.1 Vaše údaje budeme zpracovávat

(a)  za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smlouvy,

(b)  za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů po dobu stanovenou těmito předpisy, maximálně 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud z platných právních předpisů nevyplývá potřeba delší lhůty,

(c)  za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti, zejména v souladu s uzavřenou smlouvou a vymáhání pohledávek, včetně postoupení pohledávek jiným subjektům k vymáhání, a to po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění práv Společnosti ze smlouvy,

(d)  pro marketingové účely, konkrétně zasílání obchodních sdělení Společnosti o službách, produktech, projektech, nabízených smlouvách a událostech Společnosti, a to po dobu až 3 let od uzavření smlouvy nebo 3 let od udělení souhlasu,
přičemž po uplynutí doby zpracování budou údaje smazány. Pokud jsme Vám oznámili konkrétní dobu, po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

6.2 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, tak nikdy nepřekročíme dobu, která byla uvedena při udělení souhlasu.

 

7. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1  Osobní údaje jsou předávány třetím osobám, které spolupracují se Společností a podílí se na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Při tom je postupováno s náležitou péčí s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany pro zpracovávané osobních údaje, zejména je s třetími osobami uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje odpovídající záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost. V souladu s tím mohou být Vaše osobní údaje předávány následujícím příjemcům:

(a)  poskytovatelé serverových, webových a cloudových služeb a jiných IT služeb;

(b)  poskytovatelé daňových, právních, účetních a administrativních služeb;

(c)  poskytovatelé platebních služeb.

7.2  Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území České republiky.

 

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

8.1  Osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci Společnosti. Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování vinformačních systémech Společnosti. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů Společností je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o zákaznících; při tom však nedochází k přijímání rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, která by měla pro zákazníka právní účinky nebo by se jej jinak významně dotýkala.

 

8.2  Upozorňujeme, že vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení. Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, zveřejněním takové informace na našich Webových stránkách, včetně veškerých nutných podrobností.

 

9. COOKIES

 

9.1 Na Webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které si navštívený web ukládá ve Vašem počítači. Cookies především umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě a mohou být nezbytné pro jeho správné fungování, umožňují sledovat používání webu, lze s jejich pomocí přizpůsobit web zvoleným preferencím nebo umožňují vybrat vhodnou reklamu. Na základě toho lze obecně rozlišit následující kategorie cookies:

(a) Nezbytné cookies

Nebytné (nutné) cookies slouží k tomu, aby webová stránka fungovala, jak má, a byly umožněny její základní funkce jako zobrazení stránky a přístup k vyhrazeným částem

webové stránky. Obvykle jsou nastaveny jako odpověď na Vaše akce na stránce, jako například vyplnění formulářů nebo přihlášení se. Bez těchto cookies nemůže webová stránka správně fungovat.

Nezbytné cookies jsou používány za účelem zajištění řádného fungování webových stránek, a to na právním základě oprávněného zájmu Společnosti.

(b)  Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovatelům webových stránek porozumět, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto údaje jsou využívány obvykle ke zlepšení výkonu a funkčnosti webových stránek. Mohou měřit například pohyb po webové stránce, její vytíženost, přičemž data jsou před jejich použitím obvykle agregována (anonymizována).

Analytické cookies jsou využívány pouze za předpokladu, že s tím uživatel udělí souhlas v rámci cookies lišty zobrazené při návštěvě Webových stránek.

(c)  Marketingové (profilující) cookies

Marketingové cookies se využívají pro sledování návštěvníků na webových stránkách, kdy záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivé uživatele. Tím je docíleno efektivnějšího cílení reklamy, které je výhodné pro inzerenta i uživatele. Rovněž umožňují například zabránit reklamě před opakovaným zobrazováním.

Marketingové cookies jsou využívány pouze za předpokladu, že s tím uživatel udělí souhlas v rámci cookies lišty zobrazené při návštěvě Webových stránek.

9.2 O jednotlivých cookies používaných na Webových stránkách informuje naše Společnost v rámci cookies lišty, která se zobrazí při návštěvě Webových stránek. Prostřednictvím této cookies lišty je také možné nastavit si své preference s jejich užíváním (udělit/neudělit souhlas s jejich užitím).

 

10. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti máte zejména následující práva:

(a)  Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup ktěmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Společnost vtakovém případě poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.

(b)  Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(c)  Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má

povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením a Společnost není z jiného důvodu oprávněna si osobní údaje ponechat.

(d)  Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.

(e)  Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat od Společnosti osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně.

 

11. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

 

11.1 Aniž jsou dotčena práva dle předchozího článku, upozorňuje Společnost dále zvláště na následující práva:

(a)  Právo odvolat souhlas. V případě zpracování osobních údajů založeném na souhlasu nejste povinen udělit svůj souhlas se zpracováním a udělíte-li jej, jste zároveň oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Společnost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

(b)  Právo vznést námitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti, jste oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí Společnost za podmínek stanovených nařízením prokázat závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

 

12. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

 

12.1 Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společnosti dochází k porušení právních předpisů, zejména nařízení, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1  Tyto podmínky ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Všechny změny podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na Webových stránkách. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat e-mailem. Předchozí verze těchto podmínek ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

13.2  V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@pvshop.cz.

13.3  Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 1. září 2022, přičemž aktuální znění je uveřejněno na Webových stránkách a současně je dostupné vsídle Společnosti.